Общи условия за ползване

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта www.homes.bg и за използването му („Условията“). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги HOMES.BG обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 16.02.2024

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Регистрация

1.1. „ДЖОБС.БГ“ ЕООД, ЕИК 175050954, с адрес на управление: ул. Райко Алексиев № 26, София 1113, („HOMES.BG“/„Ние“/„Нас“) предоставя чрез сайта www.homes.bg и мобилните версии и приложения („Сайта“) на физически и юридически лица („Вие“) безплатни услуги(„Услуги“). Услугите включват, без да се изчерпват до, възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за продажба/наем на апартаменти, къщи, парцели и други недвижими имоти.

1.2. За част от услугите, като публикуване на обяви в Сайта, е необходима регистрация и активен акаунт. Регистрацията е безплатна.

1.3. Посещавайки HOMES.BG и приемайки да спазвате настоящите Условия, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. HOMES.BG не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.4. Регистрация като частно лице се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. Регистрацията като частно лице е предназначена само за физически лица. Ние използваме тези данни само по начина, предвиден в Политиката ни за защита на личните данни (тук).

1.5. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно физическо лице, което с акта на самата регистрация декларира, че е оправомощено да представлява фирмата, от чието име извършва регистрацията, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на фирмата. При регистрация на фирмен акаунт се изисква име на фирма, ЕИК, административно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, предвиден в Политиката ни за защита на личните данни (тук).

1.6. Фирмата има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители“) с достъп до своя акаунт и/или лица за контакт в обявите. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени Представители с необходимите за това права. Добавяйки Представител, Вие декларирате, че сте оторизирани от фирмата за това.

1.7. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или непълни данни се задължавате незабавно да ги коригирате/ допълните и нямате право да ползвате Услугите преди това.

1.8. С цел гарантиране на сигурността и надеждността на Услугите, HOMES.BG изисква потвърждение (валидация) на посочените във формата за регистрация данни:
1.8.1. за акаунт на частно лице – чрез потвърждение (валидация) на посочения във формата за регистрация мобилен телефонен номер чрез SMS код. Акаунт на частно лице се активира автоматично след успешна валидация на мобилния телефонен номер.
1.8.2. за фирмен акаунт – чрез изпълнението на всички изброени по-долу условия: (1) успешно свързване с Вас на наш оператор на посочения от Вас мобилен телефонен номер за контакт; (2) пълно съвпадение на информацията за фирмата, попълнени в регистрационната форма с информацията, вписана за фирмата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията; и (3) предоставяне на подписана декларация (саморъчно или с квалифициран електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014) от законен представител на фирмата (вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), с което потвърждава заявката за регистрация и предоставените в регистрационната форма данни. В случай на непълни, неверни или неактуални данни в регистрационната форма за фирмен акаунт, както и непредоставяне на декларация от законен представител на дружеството, фирменият акаунт се активира едва след коригиране/ допълване на данните и предоставяне на изискуемите документи. Ако данните не бъдат коригирани/ допълнени, документите не бъдат предоставени или съответно наш оператор не успее да се свърже с Вас на посочения мобилен телефонен номер за контакт в срок до 2 (два) месеца от първоначалното попълване на формата за регистрация, HOMES.BG отказва активиране на акаунта, като регистрацията и съответно договора с HOMES.BG се прекратява автоматично.

1.9. Регистрация на фирмен акаунт се допуска само за фирми, които са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

1.10. В допълнение на попълнените при регистрация данни, HOMES.BG си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с квалифициран електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014), за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни. При отказ за предоставяне на допълнителни документи съгласно настоящите Условия, акаунтът не може да бъде активиран или съответно може да бъде прекратен или временно блокиран до предоставянето им. По отношение на фирмени акаунти HOMES.BG си запазва правото да изисква получаването на такъв тип документи от фирмен имейл адрес, за който може да бъде проверено дали принадлежи на фирмата.

1.11. Не се допуска регистрация на акаунт:
1.11.1. при дублиране на акаунта (т.е. не се допуска едно лице да има повече от един акаунт) с изключение на фирмени акаунти, в случаите в които фирмата предлага имоти в различни населени места. В този случай акаунтите трябва да се отнасят за различни населени места;
1.11.2. ако лицето, което регистрира акаунта, има / е имало по-ранен акаунт, който е блокиран или е прекратен заради нарушение на тези Условия или на приложимото законодателство;
1.11.3. при посочване на импулсен или чуждестранен телефонен номер във формата за регистрация като телефон за контакт;
1.11.4. в другите предвидени в тези Условия случаи.

1.12. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите HOMES.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутона „Регистрация“ Вие или Вие и фирмата, която представлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона „Регистрация“ имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация.

2.2. Вие приемате, че електронните изявления към HOMES.BG и електронните изявления от HOMES.BG към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис.

2.3. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.4. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и HOMES.BG посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги с приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от HOMES.BG в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и приложимото законодателство.

3.2. Цялото съдържание, публикувано в Сайта чрез Вашия акаунт, включително, без ограничение, обяви, снимки и всяка друга информация или материали, предоставени от Вас за публикуване в публично достъпната част от Сайта, ще се наричат накратко „Генерирано от потребител съдържание/ ГПС“.

3.3. Освен в случаите и в степента, изискуеми съобразно приложимото законодателство, HOMES.BG не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите или на което и да е друго ГПС. HOMES.BG не е страна в отношенията между страните по покупко-продажба и/или наемане на недвижими имоти, за които се публикуват обяви в Сайта. Вие приемате, че HOMES.BG не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. В случай че считате, че потребител не спазва договорени условия и/ или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи. Ползването на Услугите е на Ваш собствен риск и отговорност.

3.4. Сайтът и съдържанието в него са собственост на HOMES.BG и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти/потребители. Вие можете да използвате съдържанието с цел търсене на недвижими имоти и осъществяване на контакт с техните продавачи или наемодатели във връзка с тяхното закупуване или наемане. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше и на съответните трети лица съгласие.

3.5. При публикуване на ГПС в Сайта Вие и съответно всички трети лица, носители на права върху това ГПС или върху елементи от него, запазвате собствеността и контрола (т.е. по всяко време можете да премахвате Вашето ГПС от Сайта чрез функционалностите в него) върху правата на интелектуална собственост върху тях в степента, в която те Ви принадлежат преди публикуването.

3.6. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с или данни за контакт на други потребители за цели, различни от предназначението на Сайта.

3.7. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на HOMES.BG или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Публикуване на обяви и друго ГПС

4.1. Вие носите пълната отговорност за публикуваното от Вас ГПС (в т.ч. обяви) в Сайта, като се задължавате информацията в него да бъде точна, вярна, пълна и актуална.

4.2. Вие се задължавате да публикувате само актуални и реални обяви, както и да актуализирате информацията за публикуваните от Вас недвижими имоти в случай на възникнала промяна, както и да отстраните обявата при продажба или отдаване под наем на имота, или в случай че имотът не е наличен по друга причина.
4.2.1. Вие се задължавате да поддържате посочения в публикуваните от Вас обяви телефонен номер за контакт актуален и валиден, за да може потребителите да се свързват с Вас. В случай на продължителна невъзможност на потребителите или на наш оператор да се свържат с Вас на посочения телефонен номер за контакт, това е основание за премахване на обявата. При системни нарушения на това задължение, това ще се счита за грубо нарушение на тези Условия и основание за прекратяване на Вашия акаунт и Договора Ви с нас.

4.3. Вие се задължавате да не публикувате:
4.3.1. ГПС, съдържащо каквото и да е незаконно съдържание или свързано по какъвто и да е начин с незаконни дейности;
4.3.2. ГПС, имащо за цел пряко или индиректно промотиране на бизнес възможности, партньорства, услуги или сайтове, страници в социални мрежи, участие в игри и други подобни;
4.3.3. ГПС, представляващо интерес за закупуване на недвижим имот;
4.3.4. обяви извън предвидените в Сайта категории (вид на имота) или по друг начин несъвместими с предназначението на Сайта;
4.3.5. повече от една обява за един и същи недвижим имот;
4.3.6. обяви с каквото и да е неразбираемо, подвеждащо, непълно, неясно, дублирано или противоречиво съдържание (напр. разминаване между информацията в заглавието и в съдържанието на обявата; неяснота относно цена, година на строителство и др. под.) или съдържание с какъвто и да е друг недостатък, който пречи на ясното разбиране на информацията;
4.3.7. обяви с цел, различна от предназначението на Сайта;
4.3.8. обяви, съдържащи импулсни или чуждестранни телефонни номера; обяви, съдържащи телефонни номера, които не съвпадат с телефонния номер, посочен и валидиран при регистрацията, освен при обяви, публикувани чрез фирмен акаунт; или обяви, съдържащи телефонни номера, посочени в текста или в други части на обявата, извън предвиденото за това поле за контакт;
4.3.9. обяви, съдържащи повече от една цена за обявеният за продажба / отдаване под наем недвижим имот. Продажната цена, посочена в обявата трябва да е задължително пълната и крайна продажна цена, вкл. с включено ДДС, ако е приложимо (нямате право вместо крайната цена да посочвате стойността на първоначална вноска, месечна вноска и др. под.);
4.3.10. обяви или каквото и да е друго ГПС, съдържащи снимки, защитени с лого или надпис на трети страни; снимки, преминали през графична обработка; преснимани от екран снимки; скрийншот (screenshot); снимки, които вече съдържат логото на HOMES.BG или др. под.;
4.3.11. обяви или каквото и да е друго ГПС, съдържащи снимки, на които в близък план са заснети хора;
4.3.12. обяви или каквото и да е друго ГПС, съдържащо лога на, информация за или линкове към конкурентни услуги, уебсайтове, платформи, приложения и др. под. или към услуги, уебсайтове, платформи, приложения и др. под., които не са свързани с и относими към конкретната обява;
4.3.13. обяви или каквото и да е друго ГПС, съдържащи ненужни или специални или графични елементи (напр. ненужни главни букви, препинателни знаци, емотикони и др. под.);
4.3.14. обяви, съдържащи снимки на документи с включени в тях лични данни (напр. снимка на нотариален акт).
4.3.15. обяви за недвижими имоти, публикувани без знанието на техните собственици;
4.3.16. неактуални обяви;
4.3.17. обяви за недвижими имоти, намиращи се извън територията на Република България;
4.3.18. обяви за офиси или търговски площи;
4.3.19. обяви за недвижими имоти, за които има договор за ексклузивни права за предлагане на съответния имот от конкретна агенция за недвижими имоти, публикувани от лица, различни от агенцията с екслузивни права.

4.4. При публикуване на обяви или каквото и да е друго ГПС Вие се задължавате:
4.4.1. да попълвате информацията в предвидените за това полета (напр. информация за телефонен номер при публикуване на обява следва да се посочи/ попълни само и единствено в предвиденото поле за контакт);
4.4.2. да попълвате всички задължителни полета, отбелязани в съответната електронна форма в интерфейса на Сайта, предназначена за публикуване на обяви/ ГПС;
4.4.3. да не попълвате/ включвате информация, несъвместима или противоречаща на предназначението на съответните полета в електронните форми в интерфейса на Сайта, предназначени за публикуване на обяви/ ГПС (напр. да избирате коректния „Вид на имота“ при публикуване на обява);
4.4.4. включвате за публикуване само снимки с достатъчно високо качество, което осигурява ясна видимост на заснетия обект (напр. недвижим имот), неговите размери и особености, както и на неговите качества и недостатъци;
4.4.5. да не копирате съдържание от други сайтове или платформи;
4.4.6. да използвате кирилица в обявите, които са на български език;
4.4.7. да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки на съответния имот, за който се отнася обявата. Не се допуска качването на изображения, несвързани с конкретната обява. Допуска се публикуването на лого на агенцията, която публикува обявата.

4.5. Вие се задължавате да не публикувате линкове към и/или лога на конкурентни сайтове, платформи или услуги.

4.6. Вие се задължавате да не публикувате каквото и да е ГПС (в т.ч. обяви):
4.6.1. с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона информация или тайна;
4.6.2. което включва информация или материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на HOMES.BG или на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

4.7. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на приложимото законодателство. В случай на нарушение на права на трети лица вследствие на публикувано от Вас ГПС, Вие се задължавате да обезщетите HOMES.BG за всички реално претърпени вреди в резултат на такова нарушаване на права на трети лица.

4.8. HOMES.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас ГПС, което нарушава приложимото законодателство или не отговаря на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия. До извършването на редакцията или отстраняването на несъответствието, съответната обява или друго ГПС не е публично достъпно в Сайта.

4.9. При получаване на претенции от страна на трети лица или уведомления за нарушения по отношение на обява или друго ГПС, публикувано от Вас в Сайта, (вкл. но не само за кражба или копиране на съдържание), HOMES.BG предприема действия по премахване и/или модериране на съответното ГПС само дотолкова, доколкото е възможно за HOMES.BG с разумни усилия да установи наличието на твърдяното нарушение от самото ГПС, от публично достъпна официална информация или от надлежни доказателства, представени от лицата, които отправят съответните претенции или уведомления. Този текст не се отнася до задълженията на HOMES.BG да изпълнява разпорежданията на компетентни органи, свързани с премахване, ограничаване на достъпа до или запазване на ГПС или предоставяне на информация, съобразно приложимото законодателство.

4.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугите, HOMES.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4.11. Вие давате право на HOMES.BG да направи достъпни чрез Сайта (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго ГПС, като това е с цел предоставяне на Услугите и HOMES.BG не дължи възнаграждение. Същото се прилага по отношение на т. 4.11.1.
4.11.1. С цел достигане до по-широка аудитория, обяви, които публикувате в Сайта, може, без HOMES.BG да се задължава, да бъдат популяризирани в цялост или частично чрез услуги като „Обяви по имейл“, чрез страниците на HOMES.BG в социални медии и други канали. Такава комуникация може да включва различни елементи от обявата в зависимост от възможностите на информационния канал. Комуникацията може да включва обяви от един или повече потребители.
4.11.2. Вие се съгласявате, че с цел оптимално представяне на информацията подреждането на съдържанието и визуалните елементи (като размери на изображения и лога) може да се адаптират в зависимост от параметрите на конкретното устройство и/или информационния канал.

4.12. С публикуването на съдържание в Сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно тези Условия за ползване и съгласно закона.

4.13. Вие оправомощавате HOMES.BG, без HOMES.BG да се задължава, да редактира обявите и каквото и да е друго ГПС, публикувано от Вас в Сайта, в следните случаи:
4.13.1. за отстраняване на правописни грешки;
4.13.2. премахване на главни/малки букви или на ненужни или специални символи или графични елементи (вкл. емотикони и др. под.);
4.13.3. дублиран текст.

5. Модериране на обяви и друго ГПС. Ограничения при ползването на Услугите

5.1. HOMES.BG може да наложи определени ограничения във връзка с използването на нашите Услуги и по отношение на ГПС, което публикувате в Сайта, ако считаме че това ГПС нарушава или е свързано с нарушаване на приложимото законодателство, на тези Условия или други условия, приложими към ползването на определена наша Услуга, както и в случай, че считаме, че по друг начин е налице нарушение на приложимото законодателство или на тези Условия при ползването на Услугите, като:
(а) премахнем или блокираме достъпа до Ваше ГПС (в т.ч. Ваши обяви);
(б) прекратим или временно спрем достъпа Ви до нашите Услуги изцяло или частично;
(в) прекратим или блокираме временно акаунта Ви или откажем активирането му.

5.2. HOMES.BG има право да откаже активирането на акаунт, временно да блокира или да прекрати акаунта Ви при:
5.2.1. липса на предпоставките за регистрация и/ или успешна валидация на акаунт съгласно настоящите Условия;
5.2.2. отпадане на предпоставките за регистрация и/ или успешна валидация на акаунт съгласно настоящите Условия;
5.2.3. неизпълнение на условията, предвидени раздел 1 „Регистрация“ от тези Условия, от Ваша страна;
5.2.4. при грубо или системно нарушение на тези Условия от Ваша страна, свързано с публикуваното от Вас ГПС;
5.2.5. при установяване на извършване на аналогични на предлаганите чрез настоящия Сайт Услуги от Вас;
5.2.6. други нарушения на тези Условия или на приложимото законодателство.
В случаи на отказ да бъде активиран акаунт или при прекратяване на акаунт, достъпът до Услугите се отказва/ прекратява изцяло и Договорът се прекратява автоматично.

5.3. HOMES.BG има право временно да спре или да прекрати достъпа Ви до наши Услуги:
5.3.1. в случаите по т. 5.2;
5.3.2. при нарушение на тези Условия от Ваша страна, свързано с публикуваното от Вас ГПС; или
5.3.3. при нарушение на приложимото законодателство.

5.4. HOMES.BG има право да блокира достъпа до или да премахне Ваша обява или друго Ваше ГПС, ако същите:
5.4.1. не отговарят на или са несъвместими с което и да е от изискванията, предвидени в тези Условия или в други наши условия, приложими към съответна Услуга;
5.4.2. съдържат каквото и да е незаконно съдържание; или
5.4.3. са свързани по какъвто и да е начин с незаконна дейност.

5.5. HOMES.BG има право да изиска да редактирате ГПС, публикувано от Вас в Сайта (в т. ч. публикувани от Вас обяви), в следните случаи:
5.5.1. наличие на каквото и да е неразбираемо, подвеждащо, непълно, неясно, дублирано или противоречиво съдържание (напр. разминаване между информацията в заглавието и в съдържанието на обявата; неяснота относно цена, година на построяване и др. под.) или съдържание с какъвто и да е друг недостатък, който пречи на ясното разбиране на информацията;
5.5.2. наличие на посочени импулсни или чуждестранни телефонни номера; телефонни номера, които не съвпадат с телефонния номер, посочен и валидиран при регистрацията, освен при обяви, публикувани чрез фирмен акаунт; или телефонни номера, посочени в текста или в други части на обявата, извън предвиденото за това поле за контакт;
5.5.3. посочени повече от една цена за обявен за продажба/ отдаване под наем недвижим имот;
5.5.4. наличие на снимки, защитени с лого или надпис на трети страни; снимки, преминали през графична обработка; преснимани от екран снимки; скрийншот (screenshot); или др. под.;
5.5.5. наличие на снимки, на които в близък план са заснети хора;
5.5.6. наличие на лога на, информация за или линкове към конкурентни услуги, уебсайтове, платформи, приложения и др. под. или към услуги, уебсайтове, платформи, приложения и др. под., които не са свързани с и относими към конкретната обява;
5.5.7. наличие на снимки на документи с включени в тях лични данни (напр. снимка на нотариален акт и др. под.);
5.5.8. наличие на информация, която е попълнена в различно от предвиденото за нея поле;
5.5.9. наличие на каквито и да е непопълнени задължителни полета, отбелязани като такива в съответната електронна форма в интерфейса на Сайта, предназначена за публикуване на обяви/ ГПС или такива, попълнени с фиктивна информация (напр. случайни символи с цел преодоляване на задължителния характер за попълване на полето);
5.5.10. наличие на каквато и да е информация, несъвместима или противоречаща на предназначението на съответните полета в електронните форми в интерфейса на Сайта, предназначени за публикуване на обяви/ ГПС (напр. избор на некоректен „Вид на имота“ при публикуване на обява);
5.5.11. наличие на снимки с недостатъчно високо качество, което не осигурява ясна видимост на заснетия обект (напр. недвижим имот) и на неговите качества и недостатъци;
5.5.12. наличие на съдържание, копирано от други сайтове или платформи;
5.5.13. обяви на български език, които не са на кирилица;
5.5.14. наличие на снимки, които не са на съответния недвижим имот, за който се отнася обявата, в т. ч. и други изображения, несвързани с конкретната обява;
5.5.15. наличие на недопустими линкове и/или лога съобразно тези Условия;
5.5.16. наличие на каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона информация или тайна;
5.5.17. наличие на информация или материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на HOMES.BG или на трети лица.

5.6. HOMES.BG предоставя информация за причините за модериране на ГПС, премахване на ГПС или ограничаване/ прекратяване на достъпа до Услугите. За целта е необходимо засегнатото лице да е предоставило валидни данни за контакт на HOMES.BG.

5.7. В случай че смятате, че e налице незаконно ГПС или ГПС, което противоречи на тези Условия, можете да ни изпратите имейл на адрес: zacu@homes.bg, като попълните следното Уведомление, в което да обясните причините, поради които считате, че ГПС е незаконно или противоречи на тези Условия, къде може да бъде открито това ГПС (URL), Вашите данни за контакт и декларация, че Вашите твърдения са верни. В случай на злоупотреба и при често подаване на уведомления от Ваша страна, които са явно неоснователни, HOMES.BG има право да спре обработването на уведомления от Вас.

6. Достъп до лични и/или други данни

6.1. HOMES.BG има достъп до всички данни, включени във Вашето ГПС (в т. ч. публикуваните от Вас обяви), до всички други данни, които въвеждате или предоставяте при регистрацията на акаунт или при ползването на Услугите (вкл. чрез допълнителната комуникация, която осъществявате с нас), както и до данните, които се генерират при Вашата регистрация или при Вашето ползване на Услугите. В случаите, когато тези данни съставляват лични данни, по отношение на тяхното обработване от нас се прилага нашата Политика за защита на личните данни.

6.2.Вие имате достъп само до предоставените от Вас лични и други данни във връзка с използване на Услугите, както и до ГПС на другите потребители на Услугите на HOMES.BG във връзка с използване на Услугите.

7. Интеграция

В случай че е приложимо, при автоматично публикуване на обяви за недвижими имоти от фирма към HOMES.BG те трябва да отговарят на всички посочени тук Условия. Фирмата носи отговорност за цялата подадена информация.

8. Блокиране или прекратяване на акаунт. Прекратяване на договора

8.1. Освен в другите случаи, предвидени в тези Условия, HOMES.BG може временно да блокира Вашия акаунт при:
8.1.1. съмнения за сигурността на акаунта, Сайта, Услугите или на техните ползватели; или
8.1.2. при заявка за това от Ваша страна;
8.1.3. при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
8.1.4. при постъпило искане от компетентен държавен орган.

8.2. Вашият акаунт може да бъде прекратен в следните случаи:
8.2.1. по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
8.2.2. при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 2 години);
8.2.3. с разумно предизвестие, в случай на прекратяване дейността на Сайта;
8.2.4. в други предвидени в тези Условията или в закона случаи.
При прекратяване на акаунт Вашата регистрация и Вашия договор с HOMES.BG се прекратяват.

8.3. При прекратяване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

8.4 HOMES.BG не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

8.5. Освен при умисъл, при груба небрежност или в друг случай, изрично предвиден в приложимото законодателство, HOMES.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:
8.5.1. в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите; или
8.5.2. поради ограничаване, прекратяване или блокиране на Вашия акаунт и/или на Ваше ГПС в съответствие с настоящите Условия.

9. Промени

9.1. HOMES.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, като тези случаи Вие ще бъдете уведомени съобразно приложимото законодателство..

9.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание съобразно приложимото законодателство и публикувани тук. HOMES.BG няма да налага промени на настоящите Условия със задна дата, освен когато е налице изискване за спазване на правно или регулаторно задължение или когато промените със задна дата са във Ваша полза.

9.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

9.4. В случай че използвате Услугите след уведомяването ви за промените в Условията, те се считат за обвързващи за Вас.

9.5. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи си запазваме правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Условия, като за това Вие ще бъдете уведомени.

10. Други

10.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от HOMES.BG.

10.2. Звено за контакт: Нашето единно звено за контакт за органите на държавите членки, Европейската комисия и Европейския съвет за цифровите услуги във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги), както и за получателите на нашите услуги е:
Имейл адрес: zacu@homes.bg
Можете да комуникирате с нас на български или английски език.

10.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

10.4. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

10.5. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Политика за защита на личните данни

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 23.05.2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.homes.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”), ДЖОБС.БГ” ЕООД („HOMES.BG“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Райко Алексиев №26, София 1113, ЕИК: 175050954 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни HOMES.BG спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги HOMES.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, представители на фирма („Представители“);
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към HOMES.BG;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към HOMES.BG.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на акаунт на частно лице. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете акаунт като частно лице, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последващата комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. При публикуване на обява в Сайта, посоченото име и мобилен телефон са част от обявата и са видими за посетителите на Сайта. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Регистрация на акаунт на фирма. При регистрация на фирма се изисква име на фирма, ЕИК, Представители (вкл. административно лице за контакт), телефони за връзка, имейл адрес, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес). При публикуване на обява в Сайта от фирма в нея се показва попълненото в полето “Данни за контакт” и фирмените данни.

(в) Допълнителни потребители и контакти. Съобразно Условията, в случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни фирмени потребители (Представители) с достъп до фирмения акаунт и/или лица за контакт в обявите, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес, права за достъп и др. При добавяне на допълнителни фирмени потребители и лица за контакт във фирмения акаунт, Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(г) Данни, съхранявани във връзка с Вашия акаунт

Обяви и снимки
В обявите и снимките към тях, публикувани от Вас, Вие самостоятелно решавате дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.

Карта
При създаване на обява Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите информация за местоположението на имота, вкл. да маркирате местоположението му на карта с географски координати.

Абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник
Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на HOMES.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории данни
Услугите на HOMES.BG и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни. HOMES.BG няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Други данни
HOMES.BG може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Изпращане на запитвания
Тази секция се отнася за изпращане на запитвания (съобщения) по обяви, при които изпратените от Вас запитвания (съобщения) се изпращат до имейл адреса на потребителя, публикувал съответната обява в Сайта. При изпращане на запитване то се изпраща автоматично до имейл адреса, предоставен от потребителя, публикувал съответната обява в Сайта.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Настройки и известия
При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. HOMES.BG обработва съответната информация за тази цел.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона.

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година (или до закриване на акаунта), като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Тук можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук

2.3. Интеграция

В случай че е приложимо, при автоматично публикуване на обяви за недвижими имоти от фирма към HOMES.BG, фирмата носи отговорност за подадената информация, вкл. съдържащи се данни за контакт и декларира, че е запознала съответните лица с настоящата Политика.

3. Цели за обработване на лични данни

HOMES.BG събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и HOMES.BG;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и HOMES.BG;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на HOMES.BG.

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и HOMES.BG, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на HOMES.BG и/или трети лица (като други ползватели на Сайта и лица, чиито данни са посочени в Сайта от ползвател на Сайта, служители на HOMES.BG, и негови подизпълнители или доставчици на услуги и др.). Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите; сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договора; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на HOMES.BG, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на HOMES.BG, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на HOMES.BG да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес) или данни за фирмен акаунт, представители, вкл. административен контакт и информация за извършването на регистрацията, съгласяване с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта до прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта.
Обяви (вкл. снимки) и друга информация, публикувани от Вас До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на обяви и друга информация, публикувана от Вас чрез Сайта, HOMES.BG няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че HOMES.BG бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган, за HOMES.BG може да възникне задължение да запази съответното съдържание, независимо от евентуалното му изтриване
Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Автоматичен вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Сайта Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.
Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки, които функционалностите на Сайта поддържат.
Лог за влизане в акаунта и за използване на услугите (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на HOMES.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за ползване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между фирма и нейни Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Предоставяне на информация

HOMES.BG не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

HOMES.BG не е посредник и не участва по никакъв начин в последваща комуникация между потребителите и договаряне на условия. HOMES.BG няма контрол върху начина, по който други потребители обработват Вашите данни.

Представители на фирми. Данните във фирмения акаунта като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за фирмата и за нейните Представители в зависимост от нивото на достъп.

5.1. Доставчици и подизпълнители

HOMES.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, телекомуникационни (вкл. изпращане на SMS за потвърждение на акаунт), счетоводни и др. услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици HOMES.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на HOMES.BG и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда право на информираност, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване на трети лица, възражение срещу автоматизирано обработване, включващо профилиране, преносимост, оттегляне на съгласие, възражение.

В случай че е приложимо, можете да използвате наличните функционалности в Сайта. Ако такива не са налични, може да се свържете с нас на: privacy@jobs.bg.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7. Tочност на информацията

HOMES.BG не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на HOMES.BG:

Адрес за кореспонденция: ул. Райко Алексиев 26, София 1113
Имейл: privacy@jobs.bg

Политика за ползване на бисквитиТук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.homes.bg (“Сайта”).

Важно: Политиката влиза в сила от 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

HOMES.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:
Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Бележник До 6 /шест/ месеца от последното ползване Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър (Тази опция ще бъде налична от 25 май 2018)
В HOMES.BG е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от HOMES.BG. В случай че желаете да направите това, използвайте линка "Изтриване на всички бисквити от този браузър"

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Изтриване на всички бисквити от този браузър